ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  การบริการพื้นฐาน
  ข้อมูลอื่น ๆ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ ทต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง ทต.
 
       
 
       
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
หนังสือพิมพ์
 
สถานีโทรทัศน์
 
กระทรวงต่างๆ
 
จังหวัดทั่วไทย
 
เว็บช่วยค้นหา
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
     
 
 
ที่ตั้ง / อาณาเขต
          ตำบลโนนสะอาดเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหนองเรือ     ตั้งอยู่ในแนวทิศตะวันตก  ของอำเภอหนองเรือ    ห่างจากที่จังหวัดขอนแก่น  ประมาณ   58    กิโลเมตร   และห่างจากอำเภอหนองเรือประมาณ   13   กิโลเมตร          ตามเส้นทางคมนาคมมีอาณาเขตติดต่อกับตำบล
และอำเภออื่น ๆ   ดังนี้
         
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น
  ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลโนนทัน  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
         
เนื้อที่
          เทศบาลตำบลโนนสะอาด    มีเนื้อที่ประมาณ  78.8  ตารางกิโลเมตร    หรือ  49,625    ไร่
 
ภูมิประเทศ
          พื้นที่ด้านตะวันออกและตอนเหนือค่อนไปทางตะวันออกเป็นลูกคลื่นลอนลาด     พื้นที่ที่เหลือเป็นที่ราบเรียบและค่อนข้างเรียบสลับอยู่ด้วยโดยบริเวณค่อนข้างเรียบนี้     มีลักษณะเป็นแนวยาวจากตะวันตกเฉียงเหนือไปตะวันออกเฉียงใตภายในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด    มีลำห้วยกระจายอยู่ทั่วไป   โดยมีทิศทางการไหลของน้ำจากทางเหนือและตะวันตกไปยังตะวันออกเฉียงใต้   เช่น   ห้วยนกเขาขัน   ห้วยแสง   ห้วยรากไม้   ห้วยโสกน้ำขาว   เป็นต้น    นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ในพื้นที่อีกหลายแห่งด้วย   ดินส่วนใหญ่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน     ถึงดินทรายจัดการระบายน้ำค่อนข้างมากเกินไป   มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงต่ำมากสำหรับการใช้
ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าว   มีการปลูกพืชไร่บ้าง
 
ลักษณะภูมิอากาศ
          ภูมิอากาศของตำบลโนนสะอาด   แบ่งออกเป็น   3    ฤดู    ได้แก่
               1.  ฤดูร้อน      ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน     ประมาณ   3    เดือน
               2.  ฤดูฝน        ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม      ประมาณ   6    เดือน
               3.  ฤดูหนาว    ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม   ประมาณ   3    เดือน
          แม้ว่าฤดูฝนจะมีระยะเวลานานถึง    6    เดือน   แต่จากสภาพความจริงมักประสบกับความแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงอยู่เสมอ ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมและจะตกหนักที่สุดในระยะช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม   ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูกาลเพาะปลูกและบางปีก็จะเกิดน้ำท่วมในระยะนี้    สำหรับปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยปีละ   1,185    มิลลิเมตร   และอุณหภูมิโดยเฉลี่ย   28    องศาเซลเซียส
 
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
          จำนวนเทศบาล   มี    1    แห่ง    คือ   เทศบาลตำบลหนองแก
 
ประชากร
          จำนวนประชากร   7,970          คน   
          แยกเป็นชาย          4,020          คน  
          แยกเป็นหญิง         3,950         คน
          จำนวนครัวเรือน    1,829         ครัวเรือน   1,829  ครอบครัว 
          ซึ่งแยกได้ดังนี้  (สำรวจ  เมื่อ   ธันวาคม   2556)
 

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

ครอบครัว

ม.1
ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
ม.14
ม.15

330
262
141
500
286
344
270
356
504
223
149
182
242
231

309
263
136
519
295
353
235
354
504
214
157
145
251
215

639
525
277
1,019
581
697
505
710
1,008
437 
306 
327 
493
446

150
120
71
232
124
169
119
158
231
96
78
75
108
96

150
120
71
232
124
169
119
158
231
96
78
75
108

96

รวมทั้งสิ้น

4,020 

3,950

7,970

1,829

1,829

 
 


          
          
         
         

 
 
     
 
Protect The King   ตำบลของไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | ติดต่อ ทต. © สงวนลิขสิทธ์ 2552 โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6